"ÉLET A FÉNYBŐL"   --   FOTOSZINTÉZIS ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Biofizikai Társaság a fotoszintézis multidiszciplináris oktatásának és kutatásának fejlesztésére, továbbá a nemzetközi együttműködések bővítésére alapítványt létesít a következők szerint. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, magyar és külföldi természetes személy és bármely jogi személy csatlakozhat, ha támogatja az alapítói cél elérését.

I. Az alapítvány adatai:

Alapító neve, címe: Magyar Biofizikai Társaság, Budapest, II. Fő u 68.

Az alapítvány neve: Fotoszintézis - Élet a fényből

Az alapítvány székhelye: Budapest, II. Fő u 68.

Az alapítvány időtartama: határozatlan

Az alapítvány számlaszáma: Postabank Rt. 11991102-02186726

Az alapítvány kezelője az erre a célra létrehozott kuratórium.

II. Az alapítvány célja:

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás;

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- környezetvédelem;

- a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

- euroatlanti integráció elősegítése.

A fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik:

1. A fotoszintézis multidiszciplináris, graduális és posztgraduális oktatása.

2. A fotoszintetikus fényenergiahasznosítás molekuláris mechanizmusai és azok hatása haszonnövények ill. általában molekuláris mechanizmusok globális hatása.

3. A fotoszintézis modern oktatásához, valamint az alap és alkalmazott kutatásokhoz szükséges modern számítástechnikai, biofizikai, biokémiai és molekuláris biológiai eszközök kifejlesztése vagy rendszerbe állítása.

4. A fotoszintézis újabb eredményeinek népszerűsítése ill. középiskolai tananyagba illesztése.

5. A nemzetközi együttműködések, konferenciákon való részvételek, tanulmányutak támogatása.

6. Tehetséges fiatal kutatók számára ösztöndíj adományozása és kiemelkedő tudományos publikációk szerzőinek díjazása, pályázatok kiírása, pályadíjak adományozása.

7. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. Az alapítvány induló vagyona

Az alapítvány induló vagyona 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint.

IV. Az alpítvány gazdálkodása

1. Az alapítvány bevételei:

- Az alapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek támogatásai, mely lehet pénzbeni vagy természetbeni. Az alapítvány javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

- Az alapítvány vagyonának hozadéka, valamint vállalkozási tevékenységének eredménye. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2. Az alapítványi vagyon kezelése:

Az alapítvány mindenkori teljes vagyona az alapítvány céljainak megvalósítását és az alapítvány működésének feltételeit kell szolgálja.

Az alapítvány vagyonával - céljával összhangban - vállalkozásokhoz társulhat, illetve egyéb befektetési formákban hasznosíthatja azt. Az így megszerzett bevétel, továbbá az adományok szolgálnak fedezetül az alapítványi célok megvalósításához. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az alapítvány más társaságnak korlátlanul felelős tagja nem lehet.

Az alapítvány céljára adományozott devizaösszegeket devizában kell kamatozó számlán tartani, s a jogszabályoknak megfelelően devizában is felhasználható.

Az alapítvány számlája feletti rendelkezés a kuratórium titkárának és egy érdektelen kuratóriumi tag együttes aláírásával lehetséges.

Az alapítvány kuratóriuma az alapítvány működtetéséhez, illetve vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásával szakértőket bízhat meg, illetve kérhet fel, amiért költségtérítés, valamint díjazás adható a kuratórium döntése alapján. A kuratórium tagjai az indokolt és igazolt kuratóriumi tagságukkal közvetlenül összefüggő költségeik megtérítésén túl díjazásban nem részesülhetnek.

V. Az alapítvány kuratóriumának hatásköre, feladata, működési rendje

Az alapítvány legfőbb szerve az erre a célra létrehozott kuratórium, amelynek hatáskörébe tartozik az alapítvány kezeléséből adódó összes feladat.

A kuratórium létszáma: 6 fő. A kuratórium tagjai:

Dr. Garab Győző elnök (Szeged, Dózsa u 7.)

Dr. Szalontai Balázs titkár (Szeged, Kikindai u 9/a)

Dr. Györgyi Sándor (Budapest, Alvinci ut 15.)

Dr. Horváth Gábor (Budapest, Bartók B. ut 64.)

Dr. Láng Ferenc (Budapest, Bogár lépcső 3.)

Dr. Vass Imre (Szeged, Teréz u 11.)

A kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) a tag halálával,

b) a tagságról való lemondással,

c) az alapítvány megszűnésével,

d) ha a tag az alapítvány célját veszélyezteti.

A kuratórium működése:

A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt ülés akkor is határozatképes, ha a jelenlévő tagok száma nem éri el a taglétszám felét.

A kuratórium az üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. A kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes írásbeli közléséről.

Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglalja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogató és ellenzők számarányát.A jegyzőkönyvet mindenki által hozzáférhetővé kell tenni. Abba bárki betekinthet és saját költségén másolatot készíttethet.

A kuratórium ülése nyílvános. A kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatok az Alapítvány honlapján történő 8 napon belüli megjelentetéséről.

A kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának meghatározása, az alapító egyetértésével,

- döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról,

- az alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása,

- döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapítvány, mintközhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez mások jogait vagy jogos érdekeit nem sérti.

Az alapítvány működése nyílvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki – nemre, fajra, életkorra, származásra vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül – igénybe veheti .

Az alapítvány a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapítvány honlapja útján nyílvánosságra hozza, amibe bárki betekinthet.

VI. Beszámolási szabályok:

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos határskörébe tartozik, a döntés egyszerű szótöbbséggel történik. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.

VII. A közcélú adománygyűjtés szabályai

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyílvántartásba venni.

VIII. Az alapítvány felügyelő szerve

Az alapítvány három fős független felügyelő szervet hozott létre. Tagjai:

Dr. Mustárdy László (Szeged, Hársfa u 14/7.)

Dr. Szekeres Miklós (Szeged, Alföldi u 16.)

Dr. Zimányi László (Szeged, Héjja u 5.)

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;

b) az alapítvánnyal a megbizatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve a fent meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A felügyelő szerv ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a kuratóriumi ülésen tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (kuratóriumot) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet müködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IX. Az alapítvány képviselete

Az alapítványt Dr. Láng Ferenc kuratóriumi tag képviseli. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

X. Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E-F §-aiban meghatározott esetekben. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány induló vagyona az Alapítóra száll, a fennmaradó vagyont más, hasonló közcélra kell fordítani.

XI. Záró rendelkezések

Ezen Alapító Okirat a Fővárosi Bíróságnál bejegyzésre köteles.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az 1997. évi CLVI. "A közhasznú szervezetekről" szóló törvény figyelembevételével.

Budapest, 2000.június 16.

Ormos Pál akadémikus

az alapító Magyar Biofizikai Társaság elnöke