"ÉLET A FÉNYBŐL"   --   FOTOSZINTÉZIS ALAPÍTVÁNY

AZ ADOMÁNYOZÁS SZABÁLYAI

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, magyar és külföldi természetes személy és bármely jogi személy csatlakozhat, ha támogatja az alapítói cél elérését.

Az alapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek támogatásai lehetnek pénzbeniek vagy természetbeniek. Az alapítvány részére juttatott természetbeni adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyílvántartásba venni.

Az alapítvány bankszámlaszáma: Erste Bank NyRT. 11991102-02186726

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

1. A közhasznú szervezetnek adott adomány a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül a TAO tv. 3. sz. melléklet B/17. pontja alapján: Az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyházi jogi személy, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt

2. Plusz az adó alapját csökkentő jogcím a TAO tv. 7.§ (1) bek. z) pontja alapján: Az adózás előtti eredményt csökkenti: - a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy

- a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén,

2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,